Za klijente koji koriste naš sajt za kupovunu smatrat će se da su prihvatili sledeće uslove:

Web stranice na našem sajtu listmne.com Sitem. kao i sve stranice povezane s njom nalaze se u vlasništvu i pod upravom firme  TOM WORKS DOO.Korisnici, prilikom korištenju svih usluga koje se nude na web-mjestu  i koji koriste usluge koje se nude na našem sajtu, saglasni su sa činjenicom  da su punoletni(stariji od 18 godina), posjeduju pravo ovlašćenja i pravnu odgovornosti da potpišu ugovor,da su razumeli i da su saglasni sa uslovima i odredbama navedenim u ugovoru.

Ovim ugovorom se ugovorne strane obavezuju na prava i obaveze ovog ugovora. Takođe, strane izjavljuju da će ispuniti prava i obaveze navedene u ovom ugovoru u punim, tačnim i u pravovremenim uslovima.

 1. ODGOVORNOSTI

  1.1 Firma zadržava pravo izmjene cijena i ponuđenih proizvoda i usluga.1.2 Firma priznaje i obavezuje se da će članovi osim tehničkih nedostataka imati koristi od usluga koje su predmet ovog ugovora.1.3 Korisnik se obvezuje da prilikom korišćenji sajta neće koristiti reverse engineering ili bilo koje druge radnje za pronalaženje ili dobijanje izvornog koda, kao i da prihvataju odgovornost mogućih šteta nastalih od strane 3 trećih lica, i prihvata da će iste biti predmet zakonskih i krivičnih postupaka.1.4 Korisnik se obavezuje i prihvata  da neće promovisati nezakonite aktivnosti kao i da neće djeliti bilo kakav sadržaj kršeći  aktivnosti unutar sajta (obmanjujući, uvredljiv, opscen, pornografski sadržaj) kršeći opću etiku i nezakonitost, osobna  i autorska prava, promovirajući nezakonite aktivnosti na bilo kom dijelu sajta ili u bilo kojoj komunikaciji.U suprotnom, korisnik je u potpunosti odgovoran za moguće nastale štete.Odgovorni pravosudni organi imaju pravo obustaviti ili ukinuti takve korisničke račune i kao i pravo  započnjana pravnog postupaka.1.5 Odnosi članova sajta sa drugima ili sa traćim licima su na ličnom riziku.

  1.6 Korisnici prihvataju, izjavljuju i obavezuju se da će se pridržavati odjeljka¨Savjeta  bezbednu za kupovinu¨ u skladu sa ovim ugovorom.

 2. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE
  2.1 Sva vlasnička ili neregistrovana prava intelektualne svojine, kao što su naziv, naziv firme, trgovačka marka, patent, logo, dizajn, informacije i metoda, sadržane na ovom Sajtu, pripadaju operatoru i vlasničkoj firmi ili dotičnoj osobi i zaštićene su nacionalnim i međunarodnim pravom. Posjeta ovom sajtu ili korišćenje usluga na ovom sajtu Vam ne daje nikakva prava na prava intelektualne svojine o kojima je reč.
  2.2 Informacije sadržane na stranici sajta ne smeju se umnožavati, objavljivati, kopirati, prodavati i / ili prenositi na bilo koji drugi način. Ceo ili deo sajta se ne smije koristiti ili objavljivati na drugom veb sajtu bez predhodne dozvole.
 3. POSLOVNA TAJNA
  3.1 Firma se obavezuje da  lične podatke i kontakt informacije koje korisnici  unose preko sajta u konceptu sajta neće otkrivati 3 trećim licima(osim potrebe kao sredstva komunikacije).
  3.2 Korisnik prihvata i izjavljuje da firma  koja posjeduje sajt ima saglasnost da svoje komunikacije, status porfila i demografske informacije dijeli sa svojim filijalama ili grupama u granicama promocije, oglašavanja, kampanja, najava i sl. ograničena na upotrebu u okviru marketinških aktivnosti. Navedene lične informacije mogu se koristiti kako bi se odredio profil kupca unutar firme, ponudile promocije i kampanje koje odgovaraju profilu kupca i provele statističke studije.
  3.3 Povjerljive informacije mogu se otkriti organima vlasti jedino u slučajevima kada takve informacije trebaju zvaničnim organima i kada je potrebno dati izjavu vlastima u skladu s odredbama važećeg zakonodavstva na snazi.
  3.4 Detaljnije informacije  možete pronaći  u članku ¨Privatnost i sigurnosna politika¨
 4. NE PRIHVATANJE  ODGOVORNOSTI
  OVAJ SPORAZUM ĆE SE PRIMJENJITI U PREDVIĐENIM I PRIMJENLJIVIM ZAKONSKIM MJERAMA USLUGE KOJE FIRMA  PRUŽA ZASNIVAJUĆI  SE NA TEMELJIMA „STVARNOSTI“ I „POTENCIJALNE MOGUĆNOSTI          ¨ IZUZEV, BILO KAKVIH IMPLICIRANIH GARANCIJA O TRGOVINIILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU (UKLJUČUJUĆI SVE INFORMACIJE SADRŽANE U NJIMA) TAKOĐE NE SADRŽI  NIKAKVE VRSTE PRAVNIH ILI BILO KOJIH DRUGIH GARANCIJA
 5. REGISTRACIJA I SIGURNOST
  Korisnik je dužan da obezbedi tačne, potpune i ažurirane informacije o registraciji. U suprotnom, ovaj Ugovor  će se smatrati nevežećim i račun može biti zatvoren bez predhodnog obaveštavanja Korisnika.Korisnik je odgovoran za zaštitu lozinke i računa na sajtu od trećih strana. U suprotnom, firma neće snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka ili narušavanje sigurnosti ili oštećenja opreme i uređaja.
 6. VIŠA SILA
  U slučaju nastupanja okolnosti koje strankene mogu kontrolisati; prirodne katastrofe, požari, eksplozije, građanski ratovi, ratovi, nemiri, narodni pokreti, najava mobilizacije, štrajkovi, blokade i epidemije, infrastrukturni i internatskineuspesi, nestanak struje (na primer, zajedno se nazivaju „više sile“),strane neće biti odgovorne ukoliko obaveze postanu neizvršive, a prava i obaveze Strana koje proizilaze iz ovog Ugovora će biti suspendovane.
 7. INTEGRITET I PRIMENLJIVOST UGOVORA
  Ukoliko jedan od uslova ovog ugovora postane delimično ili potpuno nevažeći, ostatak ugovora ostaje na snazi.
 8. IZMJENE UGOVORA
  Firma ima pravo vršiti izmjene i dopune  usluga koje se pružaju na sajtu u bilo kom trenutku kao i uslove ovog ugovora u ​​cjelini ili delimično. Navdene izmjeneće stupiti na snagu od datuma objavljivanja na sajtu. Korisnik je odgovoran da prati promene. Smatrat će se da je korisnik prihvatio ove promjenenastavljajući da ima koristi od pruženih usluga.
 9. OBAVJEŠTENJA
  Sve vrste obavještenja koja se šalju stranama ovog Ugovora biće izvršene preko poznate e-mail adrese firme i e-mail adrese koju je korisnik naveo u obrascu za članstvo.Korisnik se obavezuje da će pisanim putem obavijestiti drugu stranu o adresi za obavještavanje, ukoliko dođe do izmjena obavijestiti drugu stranu o izmjenama u roku od 5 dana, u suprotnom će se obaveštenja  primljena na ovim adresama smatrati validnim.
 10. UGOVOR O DOKAZIMA
  Strane se obavezuju da će se uslučaju mogućih sporova između strana u vezi sa ovim Ugovorom kao dokaz koristiti  podaci o transakcijama, knjige, evidencije i dokumenta  strana, kao i kompjuterski zapisi, e-mail i faks zapisi smatrat će se dokazima,  korisnik se slaže da se neće protiviti ovim zapisima.
 11. RJEŠAVANJE SPOROVA
  U rješavanju svih sporova koji proizlaze iz primjene ili tumačenja ovog ugovora, biće nadležni Sudovi Crne Gore.